×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 841

РАЗСИПАНАТА ИСТОРИЯ НА БОЛГ-АРИА. РЕЛИГИЯ И РЕЧ, ВРЕМЕ И НАРОД

02 Март 2020 Емил Захариев 1 comment РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“ 13004 Views
Rate this item
(0 votes)

ЧАСТЪ I. РЕЛИГИЯ И РЕЧ, ВРЕМЕ И НАРОД

(Публикувана на две части в: Ави-тохол. Исторически сборник. Т. II. Нов прочит на българската древност. Съставител д-р Вл. Христов. Редактор Д. Димитров. Издава Сдружение „Авитохол“. С., ИК „Виделина“, 2006, с. 58-63. Списание Ави-тохол. Директор Д. Димитров. Главен редактор Вл. Христов. Книжка 31, 2009, с. 58-60.)

     + Целта на този ред от мисли е, да хвърли нов поглед върху известни факти, от историята на древните БОЛГ+АРИИ и така да доведе до нови изводи за РЕлигията, РЕчта и историята на БОЛГ+АРИЙСКИЯТ НАРОД.
    + Известно е, че Богьт на БОЛГ+АРИИ-ТЕ е ТангРА. Историческите и археоложки аргументи, в полза на това твърдение са оскъдни. Ще спомена само Михаил Поснов - “История на христианската църква", който цитира Шести Канон, приет на Първия Вселенски Събор в Никея – 325 година след Х(О)РИСТА. А Той започва така : “ДА СЕ СПАЗВАТ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ, ПРИЕТИ В ЕГИПЕТ...“!? Впоследствие Шести Канон остава, но текстът е променен!? За ЕГИПЕТ въобще не става и дума!? С какво е пречил ЕГИПЕТ, на елинските и латински прелати?
    Ами щел е да подскаже на верващите читатели, че основите на така нареченото “х(о)ристианство", се намират в “Египетската Верска Доктрина". Ще се видат паралелите между Т/АТ+УМ и Бог Дух, РА и Бог Отец, Йосиф и Озирис, Изида и Дева Мария и ХОР и Х(О)РИСТОС!?

    + Основни понятия, като : РЕ+ЛИГА(религия), КРЪСТ+ВА(тсърк+ва), БА/ВА - Душа, КА(КИ)ЧИ -жизнена сила(тело), както и Имената на Основните “Египетски Богове", се използват от х(о)ристианската цивилизация и от нас БОЛГ+АРИИ-ТЕ! Затова понятието на БОЛГ+АРИИТЕ за “убавото мeсто", където отиват душите на праведниците, се наРИча - РА+Й. В христианската доктрина, душите на праведниците отиват при Бог Отец.

    От което следва, че РА е Името на Бог Отец. Това понятие използват и останалите СЛОвенски народи. За сведение на туркофилите, турките го произнасят(ГЬОЗЕЛ БАХЧЕ), което значи (убава градина).

    + Да се запитаме от де идва Т/АНГ+РА? Знаят се подобни названия на Бог, които обхващат обширни географски райони, в почти цела Азия, като : Тангра+-маню, Ченгри, Тенгри, Шенгри, Тангара, Тангароа. Има също подобни топоними - Ангора, Ангара, Анкара(Анкира)!? В Европа има интересни топоними като ТАТ+РА, КАР+ПАТИ(хор+бати), Панония.

    + Видно е, че понятието е съставно.

    + Ако разложим съчетанието Т/АНГ+РА, получаваме: Т/АНГ(кх)РА, (АНГ+РА), като последните две, са известни понятия от Египетският Пантеон на
Боговете!(1)

    + Анг(кх) е Панделката на Живота, която държат всички Египетски Богове;

    + РА е името на Бога-Слънце.

    + Следователно Т/АНГ+РА означава - Животворният РА! Същата МАНТ+РА, повтаря и попа в ТСЪРК+ВАта - Животворният Бог!

    + Знае се, че БОЛГ+АРИИ-ТЕ от всички небесни светила най-много са почитали Слънцето/известните въпроси до папа Николай, отправени от Цар(КнязБорис I).

    + Ако отидем към археоложките данни, колкото и оскъдни да са, колкото и оспорвани, като САК+РОвището, намерено в Малая Перешчепина - днешна Южна Украйна. Намерено случайно от пастирчета, от селото Малая Перешчепина. На 13 километра от град Полтава, на 11. 06. 1912 година. Огромното количество златни и сребърни предмети, предизвикало иманярска треска сред селяните на селото, което било собственост на граф Бобрински. Благодарение на граф Бобрински, предметите били събрани и описани, акуратно и професионално.

    + През 70-те години на 20-ти век от САК+РОвището се заинтересувал широко известният в научните среди Археолог и Историк, професор Йоахим Вернер, който е описал и изследвал и БОЛГ+АРИЙСКО-то САК+РОвище във ВРАП, АЛБАНИЯ. Изключително подробното изследване на САК+РОвището от Малая Перешчепина, довежда професор Й. Вернер до Пръстените, намерени там, с Монограмите изписани върху тех. За разчитането им професор Й. Вернер се обръща към известният ономаст, професор Зайбт от Виена, от Института по Византология, към Виенският университет. За да разберат читателите, кое ме накара да подложа на съмнение разчитането на професор Зайбт, ще цитирам целата 45-та страница от книгата на проф. Й. Вернер -" Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат, хан на Българите": “"Гръцките монограми на двата пръстена – печата (прил. 32) биха били също така ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ, за отъждествяването на хана от Малая Перешчепина и може би дори по-убедителни от доказателната стойност на археологическите улики, ако можеше да бъдат НЕДВУСМИСЛЕНО РАЗЧЕТЕНИ! Четенето на В. Н. Бенешевич и предложението на В. Финк, не дадоха ползотворен резултат. Госпожа А. Банк ми предостави през юли 1983 г. в Ермитажа восъчни отпечатъци от двата пръстени-печата, чиито снимки/прил. 32/ изпратих за експертиза и на д-р В. Зайбт от Института за византология към Университета във Виена. След завършване на ръкописа си получих в писмо от 17. 11. 1983 г. следното становище : “Пръстенът с по-простия монограм е възможно да е византийско производство, докато за другия не бих поддържал същото. По-простия монограм би могло да бъде разчетен теоретично БАТРАХОУ, но изведената от вътре вероятност и условията, при които е открита находката, говорят повече за форми като ХОБРАТОУ, ХРОБАТОУ, ХОБУРТ и т. н.. Следователно бихме се доближили много до буквени комбинации, доказани във връзка с КОБРАТОС/сравни Моравчик/, но само с Х вместо К. Откъм монограма не може да се изведе улика за точния последователен ред на отделните букви в разчитането. Вторият монограм е най-вероятно комбинация от индивидуално име и титла на ранг или длъжност. Ако приемем тъждествеността на собственика на пръстена и следователно същото име, цялостното разчитане на ХРОБАТОУ ПАТРИКИУ би било съвсем възможно. При такова тълкуване своеобразната, НЕ СЪВСЕМ ВИЗАНТИЙСКА БУКВА на отпечатъка, накрая, вляво, трябва да се чете В, а накрая вдясно лигатурата П и К. ДВЕТЕ РАЗЧИТАНИЯ БИХ ИСКАЛ ДА ПРЕДЛОЖА КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ.  ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ОТ ОНОВА ВРЕМЕ СА ДОШЛИ ДО НАС МНОГО МАЛКО ИМЕНА."

    + В. ЗАЙБТ ПРЕДЛАГА ДВЕТЕ РАЗЧИТАНИЯ ИЗРИЧНО КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ.

    + НО НЕЗНАЙНО ЗАЩО НАШИТЕ ИСТОРИЦИ СА ВЪЗПРИЕЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА НА ПРОФЕСОР ЗАЙБТ ЗА АКСИОМА?!

    + От всичко казано дотук следва, че разчитането на трите пръстена-печати, направено от професор Зайбт и потвърдено от Д. Витанов, МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСПОРЕНО. Според мене то може да бъде сведено до:

    1. ХО(У)РБ/ВАТ (ХОР Б/ВАТ) - за първият пръстен.

    +ХОР Б/ВАТ - царски титул, указващ божествен произход.

    + Съвременни варианти: ХОРВАТ, ГОРБАТко, ГОРБАТшов - лични имена; ХЪРВАТ - национално име.

    2. КО(У)РТ ХО(У)Р Б/ВАТ, (КОРТ ХОР Б/ВАТ) – за останалите два пръстена. КОРТ/КУРТ - тогава съдебна титла. в съвремието - лично име.

 

 2019 04 01

 2019 04 02

 2019 04 03

     Монограми от златни пръстени-печати открити в гроба на Хор Б/ват (Кубрат) в Малая Пересчепина (Украйна).

    + Ако се приеме ХОРБАТ за верно, присъствието на Соколът с усукана в краката му змия, става съвсем логично.

 tablica1

     + Соколът е символ на Бог ХОР, а змията - на бога на злото СЕТ, САТ, Сатан (чичото на ХОР). Така името на ХОР се свързва с легендата от Египетския пантеон на Боговете, в която той побеждава чичо си САТ - узурпатор на царския престол и убиец на баща му Озирис(САК и СОК).

    Двойките Лъвове от същото погребение, които са символ на земна сила и плодовитост според Египетския пантеон на боговете, са царски атрибутни симоли.

    От казаното досега следва, че “Именникът на БОЛГ+АРИЙСКИте Канове" е сгрешен още при първото словосъчетание - Авитохол. Следва да се чете:

    1 АВИТ (О) ХОР или АВИТ(УС) ХОР, което ще рече - праотеца (прародителя) ХОР.

    2 КОРмисош или КОРмесий също може да се прочете като ХОРмисош, ХОРмесий или ХЕРмесий.

    Едно такова разчитане прави връзка с тракийския Херос (Хермес), гръцкия Херакъл и латинския Херкулес. В Средна Азия са известни имената на племената САКи, СОГ(К)ДИИ и ХОРезмии. САК и СОК са египетските имена на ОЗИРИС - бащата на ХОР. Имената на племената вероятно произлизат от задължението на групи хора да извършват ритуали в чест на САК и СОК(ОЗИРИС) и ХОР.

    В заключение ще си припомним малко БОЛГ+АРИЙСКА РЕч и ХОРтуване:

    В сила са три основни правила:

1. Сричките са думи в думите. Пример: Култ+у+Ра; Ма+Да+Ра.
2. Сричките се произнасят отляво надясно и отдясно на ляво и се разместват. Пример: РА-АР; Зора-Роза.
3. Имената на главните “Египетски" богове са корени на думите - срички.
    + РА - РА+й, РАйко(а); боен вик – (у-РА) РАт - РАтувам; РАдост, РАдан, РАдко(а), РАдетел, Радее; РАста, РАло, РАлчо. РЕлигия, РЕч, РЕд, Род; РАйко изгря - народен израз за изгрева на слънцето. Арий+Сто+Крат; Арий+Сто+Телес; Арий+Сто+Пан. баничАр, болничАр, воденичАр, градинАр, грънчАр, говедАр, дървАар, железАр, жътвАр, златАр, кравАр,
лодкАр, мливАр, надничАр, овчАр, резбАр, рибАр, рудАр, стражАр, тепавичАр, тъмничАр, хлебАр, цветАр, чизмАр, шапкАр, щампАр.

    + ХОР - ХОРа, които играят ХОРа, ХОРтуват и имат вид знаме ХОРугва, ХАРесвам, ХАРизвам, ХАРтисвам, ХАРен.

    + САК и СОК - САК + РА, Чак+Ра, чекръкъ?

    САК+РАлен(САК+РАлно) - свещен, свещенно; Тази мантра си е цяла мандра. САК+РОвище, САК+РОвенно САКам - искам, СОК - плодов; (Ц)СОКам - за малки деца и животни;
САКАР(А) - планина, СОКол - птицата симбол на Озирис. ЦАКо - име, ЦОКо – име; САКиРА – бРАдва, САКалиби - обичащите бога САК; (С)АКинак - вид меч.

    + БА/ВА (ДУША) - ба+ба, ба+ща, бор+ба, вършит+ба, гоз+ба, дел+ба, еж+ба, жерт+ва, косит+ба, резит+ба молит+ва, наред+ба и т. н.

    + КА/КИ/ЧИ(жизнена сила, тело) - ка+ка, май+ка, тет+ка, чичо и т. н.

    + Пътят за доказване на тези взаимовръзки е дълъг и сложен. В случая е по-важно посоката да е верна.

Използвана литература:

1. Луркер, Манфред. Богове и символи на древен Египет. (Енциклопедичен справочник). 1995 г.
2. Проф. Вернер, Йоахим. Погребение Малая Перешчепина и Кубрат - хан на Българите. 1988 г.
3. Костов, Георги. Погребението на хан Аспарух в светлината на археоложките данни. 1995 г.
4. Погребенията в Малая Перешчепина и Вознесенка.
5. Манетон. История на Египет и генеалогия на царете (Хор - 300 г.). През Еузебиус и Йосиф Флавий.
6. Проф. доктор Ценов, Ганчо. Кроватова България. 1998 г.
7. Раковски Георги Стойков - том 4 от Събр. съч./Анонимната Зографска история, открита от Раковски, където Кубрат е споменат неколко пъти като ОР+-БАТ! / Петър Петров, проф. Димитьр Овчаров, Пламен Цонев, Йордан Вълчев, Георги Костов и др.)
Най-интересният за науката предмет от погребението във Вознесенка е Сребърният СОКОЛ.

 ЧАСТЪ II. СОКОЛЪТЪ ОТЪ ВОЗНЕСЕНКА

    Напоследъкъ се разгоря дискусия, относно произхода на погребенията въ Малая Перешчепина и Вознесенка.2019 04 04

    Списание Авитохолъ, въ брой 26 отдели голэма часть оть страниците си за статия и интервю на директора на историческия музей въ Запорожие - Г. И. Шаповаловъ, както и статия на Дориянъ Александровъ.

    Оть 1930 година/когато е открито съкровището оть Вознесенка/, та до сега, са изказани доста противоречиви мнения относно произхода му. Оть гробъ на князъ Светославъ/Михаилъ Милеръ/, кипчакско/М. И. Артамоновъ, А. И. Семьоновъ и др./, до БОЛГЪ+АРИЙСКО/ Г. Ф. Корзухина, С. А. Плетньова, акад. Омелианъ
Прицакъ, откривателя му В. А. Гринченко и естествено учени оть БОЛГЪ+АРИА, като проф. Станчо Ваклиновъ, Д. Димитровъ, Рашо Рашевъ, проф. Петъръ Петровъ, проф. Димитьръ Овчаровъ, Пламенъ Цоневъ, Йорданъ Вълчевъ, Георги Костовъ и др.

    Най интересниятъ за науката предметъ отъ погребението въвъ Вознесенка е Сребърниятъ СОКОЛЪ.

    Както се вижда, елементите, които требва да се отбележатъ са

1. ЗМИЯТА - усукала се въ краката на Сокола

2. МОНОГРАМА - на гърдите на Сокола2019 04 05

3. ХРИЗМАТА на крилото на Сокола - която представлява Четрилистна Детелина съ Кръсть, разделящъ листата на половина и надписъ - ДОХ, ДУХ /ДОКС/, снимана отъ такъвъ ракурсь, че почти нищо не може да се види ясно.

4. ДВАНАЙСЕТТЕ пъпки на гърба на Сокола, разположени 2x6 и кръстчета на всэка отъ тэхъ.

5. Нечетливият надписъ на опашката на Сокола, който Гринченко така и не е успэлъ да разчете.

6. Перата на опашката на Сокола - Петъ на брой.

    За Змията и Сокола, представящи опозитните сили на СЕТЬ/САТЪ и ХОРЪ, съмъ писалъ въ брой 12/13 на Авитохолъ. Дванайсетте пъпки, разположени въ ДВЕ редици по ШЕСТЪ и кръстчетата върху техъ, заедно съ ПЕТТЕ пера, представляватъ елементите на единъ КАЛЕНДАРЪ!!! /което ще доказвамъ въ следваща статия/Монограма на гърдите на Сокола е обектъ на най-ожесточени спорове. Очерталите се две тези са:

1. Приемащите, че това е римски орелъ, войскови знакъ на знамето на римскиятъ легионъ. Четене - ПЕТРОСЪ!

    Тази теза защитавать Л.А. Мацулевичъ, Гринченко, Шаповаловъ, Артамоновъ, Семьоновъ и др.

2. Изброените по-горе, болгъ+арийски ориентирани учени, защитавать тезата, че Сокола не е римски и четенето требва да е ЕСПОРЪ.

Моята теза, е че този Соколъ нема наушникъ за поставяне на пръть, не е с разперени криле и затова не е римски воински символъ! Освенъ това римскиятъ орелъ не притежава елементите отъ 1 до 5, на Сребърниятъ Соколъ! Най вероятното четене на МОНОГРАМА е ОРПЕЙ или ако се приеме, че въ горната часть има комбинация отъ Т/Р - ОР+ТО+ПЕЙ или ОР+ТИ+ПЕЙ! Както правилно отбелезва и Шаповаловъ въ интервюто от бр. 26 на Авитохолъ - нема никакво /С/ въ този монограмъ!? Това разчитане  кореспондира и съ тезата, че СОКОЛА олицетворява Богъ ХОРЪ, както вече съмъ отбелезалъ въ статията отъ бр. 12/13 на сп. Авитохол . Такова разчитане прави връзка между двете погребения - въ Малая Перешчепина и Вознесенка, ако се приеме за верно четенето на пръстените отъ М. Перешчепина, а именно ХОРЪ+БАТЪ и КОРТЪ ХОРЪ+БАТЪ!

2019 04 06

Библиография:

1. брой 26 на Авитохолъ
2. Пламенъ Цоневъ “Хомо космикусъ” - 1980г
3. Йоахимъ Вернеръ “ Погребалната находка отъ Малая Перешчепина и Кубратъ - ханъ на българите, изд. БАН София 1988г.
4. Георги Костовъ “Погребението на ханъ Аспарухъ въ светлината на археологическите данни” 1998г.   

ЧАСТЬ III. МАСОНИТЕ - ИСТОРИЯ И СЪЩНОСТЬ /МАСОНИТЕ СЛЕДВАТ БЪЛГАРСКИ ТАЙНИ/

     Ръкополагането на Великъ Майсторъ на Българската Масонска ложа ми дава поводъ да направя кратькъ исторически обзоръ на това тайно общество. Легендите разказват, че то води началото си оть Седемте АРХАТИ - /АРГАТИ/, преживели последния потопъ и посели семената на цивилизацията средъ подивялото човечество.

     Тези АРГАТИ, и всички преди и следъ тяхъ, се наричатъ съ много изрази, които поясняват различните им същности:

1. Последователи на Хоръ;
2. Синове на Вдовицата;
3. Синове на Светлината, с което подчертавать, че Слънцето /РА/ е единъ от главните им обекти за поклонение;
4. Озарените /илюминирани/, което означава, че Слънцето /РА/ ги е осветило със светлината на познанието.

    Хоръ е син на Изида /АЗИТА/, съпруга на Озирись / АЗАРЪ/, царъ на Горенъ /Белъ/ и Доленъ /Червенъ/ Египетъ.

   Зелениять цветъ е цвета на Озирисъ - богъ на живата природа приживе, а мястото на пребиваване се нарича САКАРЪ. САТЪ /САТАНЪ/ е братъ на ОЗИРИСЪ и чичо на Хоръ. Черенъ е неговиятъ цвяъ. Той убива братъ си и взема престола и царството му.

    Озирисъ става царъ на мъртвите, а мястото на пребиваване се нарича СОКАРЪ. Но Изида ражда сина на Озирисъ - Хоръ. Отглежда го тайно и когато той пораства, влиза въ двубой съ САТАНЪ. Хоръ побеждава и си връща престола на Бэлъ и Червенъ Египетъ./ Оть тамъ идва българският обичай за ежегодно закичване съ мартеница./

    Най-известните масонски ордени презъ Средновековието са Тамплиерите /Храмовниците/, съ символни цветове черно и червено и Хоспиталиерите /Болничарите/, със символни цветове бело и червено. Илюминатите отъ по-късно време е едно течение, което докарва много беди на човечеството.

    Тамплиерите и Хоспиталиерите произхождать отъ Бугрите и Катарите, а те на свой редъ - отъ Богомилите, които пъкъ заедно с манихеи и павликяни, водятъ началото си отъ официалната българска доктрина ТАНГРИанството, или съюз на РА /РЕ/. Отъ тамъ и РЕ-лига /РЕЛИГИЯ/, или - последователи на Слънцето.

    Юдеите също са се “допряли” да гореспоменатата верска доктрина, като въ Изходъ отъ Стария Заветъ добре е описана кражбата на Свещените знания /Свещения Кивотъ/ от Моше /Мойсей/ и завличането на златото на египтяните отъ последователите му.

    Оттамъ Моше е символъ на МОШЕ+НИКЪ въ целия словенски светъ.

    Но кои са синовете на Вдовицата? Нормално е да си помислим, че освен озарените по РИ.ДУ.АЛ /РИТУАЛ/ има и озарени по рождение.

    Тоестъ, генетично произлезли от Хоръ - сина на Вдовицата Изида /АЗИТА/.

    За разлика от словените, които се себенаричат ЛЮДИ, българите се самоназовавать ХОРА. Нема другъ народъ по земята, който да се нарича по този начинъ.

    Съ други думи, българите могатъ да бъдать наречени ХОРИСТИАНИ, а верската им доктрина – ХОРИСТИАНСТВО. Хористианството може да се разглежда, като морално-етична част на ТАНГРИанството.

    БОЛГ+АРИЙ, БОЛГ+АРИЯ, вероятно са верски понятия родени в слОвЕнска среда.

    Въ всички христиански храмове присъства знака, който се тълкува ХР(Христось), но той трябва да се чете ХОР ( Х+О+Р).

    ХОР+ИСТИЯ - тържествена одежда на висш сановник в църквата, златоткана, обсипана със знака на ХОР.

    ХОР+АРИУМ - шал към одеждата, златоткан, обсипан със знака на ХОР. Въ тези случаи връзката е явна.   

 2019 04 07

    Въ заключение бихъ посочилъ, че българските масони вероятно са двойно озарени - веднъжъ по рождение, втори пътъ - по РИ. ДУ. АЛЪ. По смисъла на ТАНГРИанството Великъ ДУ.АЛЪ /ДУЛО - двойникъ/ на РА може да бъде само царять - ХОР-фараонътъ /БА.РА.ОНЪ. - душата на РА в ОНЪ/. Само той може да премине пътя К/РОС/Т.ТАУ. Само той може да бъде ХОРЪ.БАТЪ.

    Използвана литература:

1. Рудолфъ Кохъ - “Книга на Знаците”
2. Жанъ Доресь - “Тайните Ръкописи отъ Египетъ”
3. Морись Котерелъ - Пророчествата на ТутАнкАмонъ”
4. Роберъ Амбеленъ - “Смъртоносната тайна на Тамплиерите”
5. Линъ Пикнеть, Клайвъ Принсъ - “Прозрението на Тамплиерите”
6. Рьоне Нели - “Ръкописите на Катарите”
7. Жанъ Блумъ - “РЕНЪ льо ШАТО/вестготи, катари, тамплиери/”
8. Аланъ Олфордъ - “Боговете на новото хилядолетие” Ломасъ и Найть -
“Ключътъ на Хирамъ” Мартъ, 2001г.,

ЧАСТЬ IV. ВЕРСКИ ВОЙНИ

        Всеизвестна е тезата, че Атила е предводител на варварите езичници или  така нар. хунски съюз, като се пропуска факта, че той е римски гражданин и говори (знае) латински език.

    Предлагам за дискусия следната хипо+теза: ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ “ВАРВАРСКИ НАШЕСТВИЯ” СА ВСЪЩНОСТ - ВЕРСКИ ВОЙНИ, ПОРАДИ ПЪРВАТА СХИЗМА ВЪ ХОРИСТИАНСТВОТО, А ИМЕННО ПОДМЕНАТА НА ШЕСТИ КАНОНЪ, ПРИЕТЪ НА ВСЕЛЕНСКИЯ СЪБОРЪ ВЪ НИКЕЯ И ВЕДНАГА ЗАПОЧНАЛАТА СЛЕДЪ ТОВА, БОРБА ЗА ПОДМЕНАТА МУ. ТАЗИ МЕЖДУОСОБИЦА ИМА ДВА ПЕРИОДА – ОТЪ НИКЕЯ - 325Г., ДО АЛЕКСАНДРИЙСКИЯТЬ СЪБОРЪ - 362 Г. И ДО ЦАРИГРАДСКИЯТЪ – 381Г.

    ХУНИТЕ/УНИТЕ/ОБЕДИНЕНИТЕ/ - АРИИ/АРИАНИ/ - ЗАПОЧВАТЪ ВЕРСКА ВОЙНА СРЕЩУ ФАЛШИФИКАТОРИТЕ НА ШЕСТИЯ КАНОНЪ! ТАМЪ СА СЛОВЕНИ, ГЕРМАНИ И УГРО-ФИНИ, НАЧЕЛО СЪ ВОДЕЩАТА /УПРАВЛЯВАЩАТА/ КЛАСА – БОЛГЪ+АРИИТЕ!

    ЛИТЕРАТУРА: “ИСТОРИЯ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА” ОТЪ МИХАИЛЪ ПОСНОВЪ.

    ШЕСТИ КАНОНЪ: “ ДА СЕ ПАЗЯТЪ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ ПРИЕТИ ВЪ ЕГИПЕТЪ, ЛИБИЯ И ПЕНТАПОЛЪ....“

    Ще разширя хипо+тезата: Отъ това, което съпоставихъ, следъ прочитането на частъ от “История на християнството” отъ М. Посновъ, се оказва, че всички големи военни конфликти въ периода 325г - 717г., гравитирать странно, около провежданите поместни и вселенски събори по онова време!?

Съборите са Поместни и Вселенски:

• АПОСТОЛСКИ СЪБОРЪ ВЪ ЙЕРУС+АЛЕМЪ/49-50г./
• Арабски - 244 г, Басра
• Лионски - края на II-ри векъ
• Елвирски - З06г.
• Римъ - 313г.
• Арлъ - 314г.
• Анкира - 314г.
• Милано - 316г.
• НеоКесарийски - 316 и 324 г.г.
• Антиохия - 324г. - поместни
• ПЪРВИ ВСЕЛЕНСКИ - НИКЕЯ - 325г.
•Антиохия - 341г.
•Сердикийски - 343-344гг.,Медиоланъ и Сирмий също - /третирать АРИАНСКАТА ЕРЕСЪ И СМУТОВЕ/
• Лаодикийски - 345г.
• Картагенски - 345 - 348г.г. !?
• Цариградски - З61г.
• Александрийски - 362 г.
• Галски - 374 г.
• Сарагоса-380 г. - поместни
• ВТОРИ ВСЕЛЕНСКИ - ЦАРИГРАДСКИ - 381г
• Картагенски - 387г.
• Цариградски - 394г. ?
• Галски - 394г.
• Картагенски - 396г. ?
• Толедо - 400г.
• Галски - 401г., - поместни
• ТРЕТИ ВСЕЛЕНСКИ - ЕФЕСЪ - 431г.
• Цариградски-431г. - поместенъ?
• Цариградски-448г. - поместенъ
• Ефески-449г - поместенъ
• ЧЕТВЪРТИ ВСЕЛЕНСКИ - ХАЛКИДОНЪ-451г.
• ПЕТИ ВСЕЛЕНСКИ - ЦАРИГРАДЪ - 553г.
• ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИ - ЦАРИГРАДЪ 680-681Г
• Цариградъ-712г.
• Цариградъ-716г. - поместни
• Иконоборческиять поместенъ съборъ - 754 г., вероятно Цариградъ.
• СЕДМИ ВСЕЛЕНСКИ - НИКЕЯ - 787г.

    Цитатъ оть речта, произнесена на 16-тото заседание на Шестия Вселенски съборъ /Константинополъ 09.08.681 година/ отъ презвитеръ Константинъ оть гр. Апамея (Сирия):

    “Казвам се Константин. Презвитер съм на светата Божия църква, която се намира в Апамея, в провинция Втора Сирия. Ръкоположен съм от Аврамий, епископ на Аретуса. Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с БОЛГ+АРИА. Защото аз поисках още от начало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите, да се измъчват, СИРЕЧ НИТО ТИЯ, КОИТО ИЗПОВЯДВАТ ЕДНА ВОЛЯ, НИТО ТИЯ, КОИТО ИЗПОВЯДВАТ ДВЕ ВОЛИ.” ГИБИ, т. III, София, 1960 г.

Отъ читателите очаквамъ да откриятъ войните водени по странно стечение на обстоятелствата около нэкои отъ съборите. 18.07.2004 г.

divide

 РАЗСИПАНАТА ИСТОРИЯ НА БОЛГ+АРИЯ!

     Според това, което казва ХЕРРОДОТ: “Траките и родствените тям Скити, втори по численост след Индийците..."

    Траките били с висока материална и духовна култура и почти половината Богове в елинският пантеон са Тракийски, около 30% Египетски и останалите ЕЛИНСКИ!

    Няколко века след ХЕРРОДОТ, Демостен се провиква в прочутите си филипики, срещу ФИЛИП и неговите поддръжници : “Недостоен македонец е!

    Не знае елински?! Дивак и Варварин"! Сина му Александер Трети Велики е Първият Македонски Цар, който благодарение на АРИЙ+СТО+ТЕЛЕС научава елински. По повод на езика Георги Раковски (в том 4) отбелязва, че специално за елинските наемници от 3000 души Александър се обръщал към тЕх на елински! И пита тоз Раковски: “На какъв език е говорил Александър на останалите федерати от Тракия?" И отговаря, че на същия език, на който са говорели македонците!

    Според Едуард Шуре във “Великите посветени", Александър е искал да повтори подвизите и нашествието на ДиоНисий(така наречените “арийски нашествия" на исток, предприети около 2000 години пр. Хр.). Преди да започне войната с Персия, Александър събира федерати от територията на днешна Сърбия и БОЛГ+АРИА.

    На Изток той не воюва само на две места – Е ГИ ПЕТ и БАЛКТРИЯ. В Е ГИ ПЕТ е обявен за Бог и Цар, а в БАЛКТРИЯ се жени за дъщерята на тамошния Цар - Роксана! Според един апокрифен Калистен, Александър, виждайки ХОРРАта там, възкликнал: “Ама те изглеждат като нас, говорят същия език и вярват в същите Богове?!? Защо да воюваме тогава с тЕх?!"

    Така според елинската версия са създадени “ЕЛИНСКО-БАЛКТРИЙСКИТЕ ЦАРСТВА"?!?

    После не щеш ли оттам според Михаил Сирийски идват част от БОЛГ+АРИ-Ите !?

    От изследването на Леон Поляков в книгата му „ Арийският мит", се оказва , че почти всички европейски исторически школи изкарват произхода на народи-
те си от....Бактрия(БАЛХАРА) ?!

    Проф. Ганчо Ценов в книгата “ Произход на Българите, българската държава и църква" пише, че трако-словено-българите не са напущали тези земи, ако и некои от тЕх да са се РАЗСЕЛВАЛИ! В “Кроватова България" доразвива тезата си и вади на бЕл свЕт още неизвестни извори за БОЛГ+АРИЙСКАта ИСТО+ОРИА! В “Народността на старите македонци", той поддържа тезата за единният произход на трако-македоно-словено-българите!

    В статия със същото заглавие: “ Народността на старите македонци", проф. В. Бешевлиев поддържа същата теза, която и проф. Ганчо Ценов има! Георги Сотиров в своята студия “Елемента нова про хистория Македоно-Булгарика", има сходни тези с горните двама наши учени ХОРРА и освен това се занимава с ЕЗИКА на КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ и доказва, че този РИМСКИ ИМПЕРАТОР е говорил на трако-болгарословенски! В “ Убийството на

    Юстиниановата самоличност", Георги Сотиров доказва, че и Юстиниан и чичо му Юстин са трако-словенобългари! Изброявайки Римските Императори произлезли от Балканския полуостров и Панония, той твърди че:

tablica2        От този списък е добре видно, че част(ако неи цЕлата) история на Рим като държава(Царски период, Република и Империя), може да се разглежда и като СловеноБолг+Арий-ска!? Знае се и това, че АТИЛА(атилио) е римски гражданин по рождение и висш стратег(съратник на АЕЦИЙ) в римската армия.

    Любезно бих запитал такива знаменити представители на УжБългарската Академична наука, като Георги Бакалов и Божидар Димитров, какво са правили през последните 30 години, та не са видЕли нито ред от писанията на Георги Сотиров, акад. Владимир Георгиев, д-р Ганчо Ценов, Георги Раковски и много други!

    И ако са чели, защо не са променили нито на йота своите виждания за Болг+Арийската Историа!

    И по този начин са въвеждали в заблуждение огромната част от учащите се в Болг+Ариа и учените в чужбина!

    Известните автори на исторически изследвания и бестселъри : Греъм Хенкок и Робърт Бовал в книгата си «Талисман», от 2005 година, започнаха да поправят БолГ+Арийската в частност, а и с това и Европейската и СВЕТОВНАТА Историа! Периода който разглеждат е изключително дълъг и АРеала изключително голЕМ и не мога да преразказвам, но препоръчвам на читателите да потърсят тази великолепна книга и да я прочетат!

    В сборник “Ави-тохол", том II, са публикувани мои статии, които визират исторически неизяснени моменти от историята на прадедите ни, но отзвукът в «академичните» среди беше само осмиване, така както се е процедирало с проф. д-р Ганчо Ценов, Георги Раковски, акад. Вл. Георгиев и други.

    В тези статии поставих въпроса за Верската Доктрина(РЕ+ЛИГАТА), като ОСНОВЕН за изясняване на БОЛГ+Арийската Историа.

    Поясних защо Имената на Бог Дух(АТУМ), Бог Отец(РА) и Бог Син(ХОР), са толкова важни за нас Болг+Ариите! Бога РА(или БолгаРА) и Сина му(ХОР) са посочени като Създатели и Родоначалници на НаРода ни! Това е видно от пръстените и монограмите поставени на тЕх, на които са отбелЕзани две от ТИТлите на Болг+Арийските владетели: КОРТ(съдия) и ХОР+БАТ. Тези титли са част от Същностите на Владетеля, а именно: БО+ЯН(главен жАрец), КУБ+РАТ(главен военачалник), както и КАНА(главен администратор). ТИТлите на Владетеля са ПЕТ, така както е и в Е ГИ ПЕТ !

    БОЛГ+АРИА е била държава на ДУХА, така както казва и акад. Лихачов, която е била ДЪРЖАВА за Вси СЛОВЕНИ, УГРО-ФИНИ и част от ГЕРМАНИИТЕ ! От тази ДЪРЖАВА се отделят руси, поляци, словаци, чехи, словени, хървати, сърби, както унгарци, немци и пороманчените власи. Когато Борис I предава истинската ВЕ+РА, пита папа Николай: „Българите вЕрват в Слънцето и Луната. Да ги изхвърлим ли?" И ги изхвърлят от съзнанието на човеците! А това е познание за циклите на тези извънземни обекти, които налагат човеците да се съобразяват с тЕх, за да живеят според Природата! Богинята Майка ИЗИДАМАРИЯ(земята) има свои цикли, но Тя живее в синхрон с БОГА РА и останалите планети на Слънчевата система и Галактиката! Некои като Благо Мерджов и други може да ме апострофират, че има други Звезди и планети със Живот на тЕх! Да така е, има и те са Бащите и Майките на други Цивилизации и други Създания! Бог Дух АТУМ обаче е Един! Чрез неговата трансформация(МУТА+ЦИЯ), се осъществява постоянното обновяване на СВЕТА(Космоса).

    Това познание, което е скрито от нас са го знаели ПраДедите ни. Защо цветовете на знамето ни съвпадат с подредбата на цветовете в Е ГИ ПЕТ!? БЕЛО – Божественият(не бесният) цвЕт, ЗЕЛЕНО - цвета на земното копие на РА – Озирис(Бога на Зелената природа) и ЦЪРВЕНО (цвета на животинският свЕт) на животните и човеците! Ако се разгледат Чакрите(енергийните центрове) в цветове се вижда, че:

1. Белото - е най-горната, Божествената чакра.
2. Зеленото - Средната или Сърдечната чакра.
3. Цървеното - най-долната (или Половата чакра), са подредени правилно и точно единствено в Е ГИ ПЕТ и БОЛГ+АРИА(може да се прибави и Мексико, но това е дълга и отделна тема)!

    Седем цвЕта, седем музикални тона, седемлъчната корона на Сешат. С тези редове само загатвам за скритите неща(ЗАГАДКИ), като за повече подробности препоръчвам да прочетете книгата на Морис Котерел - “Пророчеството на ТутАнкАмон”!

    Ако се върнем към църковната Историа, веднага ще спомена двама видни църковни историци, написали своите книги за Историата на Х(о)ристианската Църква : Василий Болотов и Михаил Поснов. Та в тези църковни разкази се вижда как нашата БОЛГ+АРИЙСКАТА ДЪРЖАВА е обявена за ЕРЕТИЧНА?! Първите ХОРИСТИАНИ са обявени за ЕЗИЧНИЦИ и с това по същество им е обявена война, безпощадна и до последният човек! Първите искри припламват на Апостолският Събор през 50-тата година от Рождението на ХОРИСТИ ИЗИният, или ИСУс Х(о)рИстос! Тогава се оформят две непремирими тези, на които главни водачи и изразители са ПЕТЪР и ПАВЕЛ! Сега двамата са един до друг във ВатиКАНА, но на живо са били върли противници! НЕма да преразказвам, смо ще спомена че свети Павел, свети Ерм, свети Никита Ремесиански и свети Андрей Първозвани са изиграли огромна роля в подновяването на ВЕ+РАта, тук на Балканите и на полуостров Крим!

    Гонените х(о)ристиани през IV век се превръщат в яростни гонители и убийци на инакомислещите(едно от първите аутодафета е в РАВЕНА през 371г.) и от този момент започват Верските Войни умело маскирани впоследствие като Варварски Нашествия. За по голЕми подробности търсете книгите на гореспоменатите автори и моите статии.

divide

Ако желаете, изразете мнение, или дискутирайте с автора !

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.