РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“

РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“ (4)

ПОТОМЦИТЕ НА БОГОВЕТЕ ПОСЕЙДОН, ЗЕВС И ХАДЕС В ТРАКИЯ

 

   През V век пр.Хр. Херодот в своята многопластова „История“ разказва наученото от него за народите в древния свят: египтяни, етиопци, юдеи, вавилонци, перси, мидийци, финикийци, троянци, фриги, хети, скити, траки, македони, елини и др.

   Той отделя специално внимание на сакралната традиция, грижливо изпълнявана и пазена хилядолетия наред от жреците на посочените народи. За траките пише следното:
„... От боговете [траките – б.В.Й.] почитат единствено Арес, Дионис и Артемида, но царете им, отделно от останалите граждани, почитат най-вече Хермес, единствено в него се кълнат и твърдят, че самите те са негови потомци."

   /Херодот. История. Кн. ІV-ІХ. Превод от старогр. П. Димитров. С., Изд. НИ, 1990; кн. V, 3, 7, 8/.

   Херодот вероятно е получил исторически данни за траките в един от полисите на брега на Бяло море, от потомци на тракийски царски род, извеждащи родословието си от бог Хермес. Синове на Хермес, които обитавали Беломорска Тракия, Тесалия и Македония (защото той имал и други деца), са били Абдер, Миртил, Силен и Еврит. Знаят се и синовете на Силен: Астрей, Леней, Марон и Фол.

Read more...

ПРОИЗХОД НА ЕТНОНИМА БЪЛГАРИ И НА ХОРОНИМА БЪЛГАРИЯ

 

   Българското народностно име е устояло непроменено в продължение на три хиляди години, а може би и много повече, въпреки катаклизмите в историята на цивилизацията.

  Разглеждайки опитите от началото на ХХ в. до днес за разтълкуване на значението му, изследователят Александър Мошев констатира, че неговата забележителна устойчивост се дължи на произход от сакрален термин – „името на бога Болг/Бълг/Бал(г), плюс наставката „ар“, означаваща общностна принадлежност“, или че е „самоназвание с вероятно сакрално значение – „хора на бога“. /Мошев, Александър. Болгар. Тайните на нашия произход. С., Изд. «Атеа Букс», 2015, с. 40-46/.

   Разкриването на присъствието в българския етноним на божествения антропоним Бал, т.е. Баал/Ваал – името на бог Зевс в Леванта, – за което писа преди време Киряк Цонев /К. Цонев и М. Цонева. Баал-гури. С., 2005/, е добра крачка в преодоляването тайната на нашия етноним, по-точно епоним.

   Той е съставен, както ще се уверим, от общо три божествени имена, плюс едно обобщаващо – за бог.

   Да видим тази мистерия!

Read more...

РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА, БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛ НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА. СИМВОЛИКА И ЗНАЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ТРАКО-СКИТСКАТА МОГИЛА, БЪЛГАРСКИЯ КУРГАН, БУДИСТКАТА СТУПА, ЕГИПЕТСКАТА ПИРАМИДА И МЕСОПОТАМСКИЯ ЗИКУРАТ

 

     Розетата е намерена при редовни археологически разкопки през 1961 г. в дворцовия квартал на средновековната българска столица Плиска от екип на професор Станчо Ваклинов. Датирана е към VII век. /Ваклинов, Ст. Формиране на старобългарската култура VI-XI век. С., Изд. „Наука и изкуство“, 1977, с. 154/.

    Това е сакрален предмет от бронз с кръгъл център, от който излизат радиално седем лъча, с общ диаметър 38 мм. На всеки лъч са щамповани чрез удар по две руни, като външната руна се явява монограм на божество-планета: Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Земята липсва, навярно защото е съвместена с Луната. Върху лицето на централния кръг има ухо за окачване (при гадаене), а на опаката му страна не много сръчно е гравиран руническият знак IYI на върховния бог Тангра (сн. 1, 2).

Read more...

РАЗСИПАНАТА ИСТОРИЯ НА БОЛГ-АРИА. РЕЛИГИЯ И РЕЧ, ВРЕМЕ И НАРОД

ЧАСТЪ I. РЕЛИГИЯ И РЕЧ, ВРЕМЕ И НАРОД

(Публикувана на две части в: Ави-тохол. Исторически сборник. Т. II. Нов прочит на българската древност. Съставител д-р Вл. Христов. Редактор Д. Димитров. Издава Сдружение „Авитохол“. С., ИК „Виделина“, 2006, с. 58-63. Списание Ави-тохол. Директор Д. Димитров. Главен редактор Вл. Христов. Книжка 31, 2009, с. 58-60.)

     + Целта на този ред от мисли е, да хвърли нов поглед върху известни факти, от историята на древните БОЛГ+АРИИ и така да доведе до нови изводи за РЕлигията, РЕчта и историята на БОЛГ+АРИЙСКИЯТ НАРОД.
    + Известно е, че Богьт на БОЛГ+АРИИ-ТЕ е ТангРА. Историческите и археоложки аргументи, в полза на това твърдение са оскъдни. Ще спомена само Михаил Поснов - “История на христианската църква", който цитира Шести Канон, приет на Първия Вселенски Събор в Никея – 325 година след Х(О)РИСТА. А Той започва така : “ДА СЕ СПАЗВАТ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ, ПРИЕТИ В ЕГИПЕТ...“!? Впоследствие Шести Канон остава, но текстът е променен!? За ЕГИПЕТ въобще не става и дума!? С какво е пречил ЕГИПЕТ, на елинските и латински прелати?
    Ами щел е да подскаже на верващите читатели, че основите на така нареченото “х(о)ристианство", се намират в “Египетската Верска Доктрина". Ще се видат паралелите между Т/АТ+УМ и Бог Дух, РА и Бог Отец, Йосиф и Озирис, Изида и Дева Мария и ХОР и Х(О)РИСТОС!?

    + Основни понятия, като : РЕ+ЛИГА(религия), КРЪСТ+ВА(тсърк+ва), БА/ВА - Душа, КА(КИ)ЧИ -жизнена сила(тело), както и Имената на Основните “Египетски Богове", се използват от х(о)ристианската цивилизация и от нас БОЛГ+АРИИ-ТЕ! Затова понятието на БОЛГ+АРИИТЕ за “убавото мeсто", където отиват душите на праведниците, се наРИча - РА+Й. В христианската доктрина, душите на праведниците отиват при Бог Отец.

    От което следва, че РА е Името на Бог Отец. Това понятие използват и останалите СЛОвенски народи. За сведение на туркофилите, турките го произнасят(ГЬОЗЕЛ БАХЧЕ), което значи (убава градина).

    + Да се запитаме от де идва Т/АНГ+РА? Знаят се подобни названия на Бог, които обхващат обширни географски райони, в почти цела Азия, като : Тангра+-маню, Ченгри, Тенгри, Шенгри, Тангара, Тангароа. Има също подобни топоними - Ангора, Ангара, Анкара(Анкира)!? В Европа има интересни топоними като ТАТ+РА, КАР+ПАТИ(хор+бати), Панония.

    + Видно е, че понятието е съставно.

Read more...