Концепция на издателя

    Списание „ГОРГОНИ“ е замислено като издание за история, философия, изкуство и литература. Целта е то да бъде медия за исторически, културни изследвания и изкуство. По-различната интерпретация на историческите извори не търси непременно алтернатива на утвърдили се във времето академични тези, а по-скоро да ги допълни или доразвие в посоки, които са се оказали маргинални във времето и същевременно да допринесе за изясняване на фундаментални за историческите изследвания факти.

    По-голямата част от статиите, предложени в първата книжка на списанието правят една много естествена, но често подценявана, връзка между езика и историческия факт, както и между митологията и историческия факт. Своеобразната „археология“ на езика се оказва безценен документ и аргумент при тълкуването на топоними, етноними и въобще имена, с които са си служили древните народи. Ще се убедим, че те са съхранени в езика, който днес говорим и би било израз на непростимо недоглеждане на значещи етимологични връзки, ако пренебрегнем някои очевидни съвпадения на имена.

     От друга страна се държи сметка за фундаменталния митологичен сюжет, който е мощен генератор на светоглед, а оттам и на словообразуването при древните, доколкото те се опитват в битието си да уподобят и повторят сакралното време на своите първоотци в космогенезиса, противоборствата, хюбриса и есхатологията. По-съществено се акцентира върху един от базисните култове в древността – към Богинята-Майка и Бога-Отец, и атрибутивността на сътворяващото двойно (женско/мъжко) начало. Обръща се внимание и на произтичащите от този култ словоформи.

    Изданието си поставя също така задачата да бъде платформа, медия за популяризиране на съвременно изкуство. Ще се търсят начини за представяне на интересни културни събития – изложби, книги. Ще се разчита на добри рецензии и аргументирана критика за случващото се на културната сцена. Важно е въвличането на публиките в културното поле и стимулиране на диалогичността в него.

    Да си пожелаем списание „ГОРГОНИ“ да създаде своята публика – очакваща споделяне, с нагласа към рефлексии и оценки.

    Издателите нямат претенцията да дават тук готови отговори, а да събуждат епицентрове за дискусии.

Абонирайте се за нашия бюлетин